Ett nytt vårdval skulle minska glappet i kronikervården

Det finns en akilleshäl i svensk kronikervård. Glappet som blir mellan vårdmötet och vardagen. Ett glapp som gör att varje person som lever med kronisk sjukdom lämnas allt för ensam med den i vardagen.

Det är hög tid för förändring. I rapporten Minska glappet – hög tid för en modern kronikervård presenteras en idé för ett nytt vårdval för kroniskt sjuka. Ett vårdval som skulle minska glappet.

Målsättningen är en modell för kronikerstöd som är likartad i hela landet så att aktörer kan erbjuda likartade tjänster i alla regioner.

Minska glappet - hög tid för en modern kronikervård

Kroniskt sjuka uppmanas idag att i allt högre grad ta mer och mer ansvar för den egna vården. För varje person som lämnas allt för ensam utan att vara tillräckligt rustad innebär det ökade risker för sämre livskvalitet och dessutom risk för vårdkrävande komplikationer.

Det räcker inte att möta detta mer fler vårdmöten för alla. Det är inte det som behövs. De fysiska mötena måste i högre grad koncentreras till dem som faktiskt behöver dem allra mest och digitala lösningar finnas tillgängliga för andra.

Det behövs tänkas nytt och tas fram ett sätt att stärka dem som lever med kronisk sjukdom och därmed bidra till en mer sammanhållen kronikervård. Vi behöver minska glappet.

Gesture, Finger, Thumb, Nail

Det råder knappast någon oenighet om att kronikervården behöver utvecklas och förbättras. Det borde vara en bra grund för att söka nya lösningar.

Vardagen

Vårdmötet

I dag misslyckas vården ofta med att nå utanför vårdmötet. Uppföljning, stöd och behandling drivs allt för mycket av det som sker i det fysiska mötet med vården.

Det handlar ofta mycket om att gå igenom provsvar men desto mindre om coachande och konkret personligt stöd till varje person. Stöd som skulle ge verktyg att lyckas ännu bättre med sin egenvård.

  • Teknikens och digitaliseringens möjligheter skulle verkligen kunna göra skillnad.
  • Stödet skulle också hjälpa vården att följa sina patienter.
  • En klinik eller vårdcentral köper tjänsterna och tillgången till stöden baseras på vårdbeslut.
  • För detta behövs en nationellt formad ersättningsmodell som regionerna ansvarar för.

Nya vägar framåt

För rapporten Minska glappet - hög tid för en moderniserad kronikervård har personer med breda och djupa erfarenheter av Parkinson- och diabetesvården i Sverige intervjuats. De intervjuade är spetspatienter, företrädare för patientföreningar, läkare och sjuksköterskor. Den idéskiss för ett nytt vårdval för kronikerstöd som presenteras i rapporten utgår från deras gemensamma behovsanalys men är Nordic Infucares egen.

Det råder knappast någon oenighet om att kronikervården behöver utvecklas och förbättras. Det borde vara en bra grund för att söka nya lösningar.

Kroniskt sjuka uppmanas idag att i allt högre grad ta mer och mer ansvar för den egna vården. För varje person som lämnas allt för ensam utan att vara tillräckligt rustad innebär det ökade risker för sämre livskvalitet och dessutom risk för vårdkrävande komplikationer.

Det räcker inte att möta detta mer fler vårdmöten för alla. Det är inte det som behövs. De fysiska mötena måste i högre grad koncentreras till dem som faktiskt behöver dem allra mest och digitala lösningar finnas tillgängliga för andra.

Det behövs tänkas nytt och tas fram ett sätt att stärka dem som lever med kronisk sjukdom och därmed bidra till en mer sammanhållen kronikervård. Vi behöver minska glappet.

Gesture, Finger, Thumb, Nail

Vardagen

I dag misslyckas vården ofta med att nå utanför vårdmötet. Uppföljning, stöd och behandling drivs allt för mycket av det som sker i det fysiska mötet med vården.

Det handlar ofta mycket om att gå igenom provsvar men desto mindre om coachande och konkret personligt stöd till varje person. Stöd som skulle ge verktyg att lyckas ännu bättre med sin egenvård.

Vårdmötet

Ett nytt vårdval skulle minska glappet i kronikervården

Det finns en akilleshäl i svensk kronikervård. Glappet som blir mellan vårdmötet och vardagen. Ett glapp som gör att varje person som lever med kronisk sjukdom lämnas allt för ensam med den i vardagen.

Det är hög tid för förändring. I rapporten Minska glappet – hög tid för en modern kronikervård presenteras en idé för ett nytt vårdval för kroniskt sjuka. Ett vårdval som skulle minska glappet.

Målsättningen är en modell för kronikerstöd som är likartad i hela landet så att aktörer kan erbjuda likartade tjänster i alla regioner.

Minska glappet - hög tid för en modern kronikervård

Nya vägar framåt

  • Teknikens och digitaliseringens möjligheter skulle verkligen kunna göra skillnad.
  • Stödet skulle också hjälpa vården att följa sina patienter.
  • En klinik eller vårdcentral köper tjänsterna och tillgången till stöden baseras på vårdbeslut.
  • För detta behövs en nationellt formad ersättningsmodell som regionerna ansvarar för.

För rapporten Minska glappet - hög tid för en moderniserad kronikervård har personer med breda och djupa erfarenheter av Parkinson- och diabetesvården i Sverige intervjuats. De intervjuade är spetspatienter, företrädare för patientföreningar, läkare och sjuksköterskor. Den idéskiss för ett nytt vårdval för kronikerstöd som presenteras i rapporten utgår från deras gemensamma behovsanalys men är Nordic Infucares egen.